Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Przygarnij Królika, z siedzibą przy os. Oświecenia 44/32 B , 31-636 Kraków, KRS 0000424684, NIP 6783145478, adres e-mail: fundacja@przygarnijkrolika.pl, zwana dalej Fundacją;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy adopcji/ zrzeczenia się królika / umowy domu tymczasowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • dokonywania kontroli w zakresie sposobu sprawowania opieki nad zaadoptowanych zwierzęciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego i/lub elektronicznego w sprawach związanych z adopcją / zrzeczeniem się królika/ umową domu tymczasowego  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest ochrona interesu majątkowego Fundacji oraz ochrona zwierząt;

 • wywiązania się z obowiązków wynikających z RODO, w tym np. poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z ochroną danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia związane z ochroną danych osobowych;

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym czy osobom trzecim;

 1. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię, nazwisko oraz jakakolwiek dana kontaktowa (numer telefonu i/lub adresu e-mail) jest konieczne do zawarcia umowy adopcyjnej / zrzeczenia się królika/ umowy domu tymczasowego (bez tych danych zawarcie umowy będzie niemożliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmie hostingowej, firmie księgowej; oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. W związku z korzystaniem przez Fundację z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield);

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

 • przez okres przedawnienia roszczeń + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;

 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.