STATUT FUNDACJI PRZYGARNIJ KRÓLIKA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Fundację PRZYGARNIJ KRÓLIKA (zwaną dalej Fundacją) ustanawia Izabela Zembrzuska-Kądziela (zwana dalej Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 24 w Krakowie dnia 19.05.2012 roku, repertorium A numer 3533/2012, stanowiąc instytucjonalne rozwinięcie prowadzonej przez Fundatora działalności w zakresie pomocy bezdomnym królikom.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.


§ 2

1. Fundacja staje się osobą prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i działalność odpłatną.


§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 5

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej Fundatora, Zarządu Fundacji, Rady Fundacji oraz Wolontariuszy i osób dobrowolnie wyrażających chęć pomocy na rzecz królików, dla których Fundacja może ustanawiać stanowiska określające charakter pracy.

2. W ramach Fundacji Wolontariusze działają na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Fundator, Zarząd Fundacji, Rada Fundacji oraz Wolontariusze mogą należeć do innych organizacji pozarządowych, jeśli ich działalność nie nie stanowi konfliktu interesów z założeniami i celami Fundacji.


§6

1. Fundacja posługuje się swoim unikalnym znakiem rozpoznawczym – logo Fundacji.

2. Zabrania się wykorzystywania nazwy i logo Fundacji do jakiejkolwiek działalności politycznej, gospodarczej i innej niezwiązanej z celami statutowymi Fundacji, określonymi w §7 niniejszego Statutu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Fundacji.

3. W swojej działalności dla celów statutowych, określonych w §7 niniejszego Statutu, Fundacja posługuje się mediami elektronicznymi, w szczególności własną stroną internetową, pocztą elektroniczną i forum, a także współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących działania Fundacji.

4. Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne, reklamowe i edukacyjne dotyczące zakresu jej działalności oraz zmierzające do realizacji jej celów określonych w §7 niniejszego Statutu.


II. CELE, ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 7

Fundacja została powołana w celu ochrony królików w szczególności poprzez:

 1. opiekę nad królikami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy,
 2. wspieranie działań w zakresie bezdomności królików,
 3. powszechną edukację szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania królików,
 4. zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania królików,
 5. działalność adopcyjną,
 6. działalność edukacyjną z zakresu odpowiedniej opieki nad królikami oraz metod postępowania z nimi,
 7. działalność edukacyjną w zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki, w tym kastracji i sterylizacji.


§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. zwalczanie bezdomności królików w Polsce, szukanie bezdomnym królikom nowych domów, umieszczanie ich w przytuliskach, domach tymczasowych, hotelach,
 2. zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad królikami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
 3. propagowanie, wspieranie przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt,
 4. kompleksowe i fachowe leczenie królików,
 5. propagowanie i realizowanie programu kastracji i sterylizacji królików,
 6. działania marketingowe zwalczające mity i edukujące społeczeństwo w temacie królików i opieki nad nimi,
 7. przygotowanie publikacji, m.in. książek, artykułów, biuletynów, ulotek,
 8. organizację imprez charytatywnych i publicznych zbiórek pieniędzy na cele statutowe Fundacji,
 9. doradztwo na temat adopcji królików oraz późniejszej opieki nad nimi,
 10. organizowanie szkoleń dla Wolontariuszy i osób zainteresowanych tematyką królików,
 11. współpracę z jednostkami oświatowymi z zakresu wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania królików i umiejętności postępowania z nimi,
 12. prowadzenie strony www i forum, związanych z działalnością Fundacji,
 13. prowadzenie akcji informacyjnych, popularyzatorskich oraz kampanii medialnych,
 14. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.


§ 9

1. Dla osiągnięcia swoich celów określonych w §7 niniejszego Statutu Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, w szczególności z Policją, strażami miejskimi i gminnymi, lokalnymi inspekcjami weterynaryjnymi oraz organizacjami społecznymi, których działalność jest zgodna z celami statutowymi Fundacji.

2. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność zmierza do realizacji celów statutowych Fundacji.


III. MAJĄTEK FUNDACJI


§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz składniki majątkowe wniesione na poczet działalności statutowej: laptop Lenovo SL510 o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.


§ 11

Fundacja może czerpać dochody także z:

 1. darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
 2. spadków i zapisów,
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. aukcji internetowych,
 5. majątku ruchomego i nieruchomości,
 6. dotacji, subwencji oraz grantów,
 7. odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych z posiadanych środków pieniężnych i innych aktywów,
 8. dochodów ze sprzedaży przedmiotów darowanych Fundacji w tym celu,
 9. odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 10. dochodów ze sprzedaży majątku Fundacji.


§ 12

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Zarząd Fundacji jest organem właściwym do składania oświadczeń wymaganych przepisami prawa w kwestii przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia.


§ 13

1. Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może zostać przyznany tytuł honorowy Przyjaciel Fundacji.

2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji
w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

3. Tytuły Przyjaciel Fundacji oraz Sponsor Fundacji przyznaje Zarząd.

§ 14

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań z majątku Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej Wolontariuszy oraz osób, z którymi ww. pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa bądź powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, jej Wolontariuszy oraz ich osób bliskich w rozumieniu przepisów ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, jej Wolontariuszy oraz ich osób bliskich w rozumieniu przepisów ustawy o wolontariacie
  i działalności pożytku publicznego na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej Wolontariusze oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, po cenach wyższych niż rynkowe.


IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI


§ 15

Naczelnymi organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.


§ 16

1. Członkowie Zarządu i Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w organach Fundacji.

2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji.


IV.I. ZARZĄD

 

§ 17

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób.

2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.

3. Zarząd jest powołany na czas nieokreślony.

4. Zarząd powołuje, z zastrzeżeniem pkt. 2, i odwołuje Rada Fundacji.

5. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.

6. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesów.

7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.


§ 18

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.

3.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem pkt.4, składa samodzielnie każdy członek Zarządu.

4. W sprawach majątkowych o wartości powyżej 3500 PLN wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

§ 19

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania,
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 4. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn, zapisów, dotacji, grantów,
 5. sprawowanie pieczy i zarządzanie majątkiem Fundacji,
 6. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 7. odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji,
 8. przyznawanie tytułu Przyjaciel Fundacji oraz Sponsor Fundacji,
 9. weryfikowanie i przyjmowanie osób w poczet Wolontariuszy,
 10. (skreślony)

§ 20

1. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek każdego członka Zarządu przedstawiony w formie pisemnej przekazany za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub wiadomości SMS.

2. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji przedstawiony w formie pisemnej przekazany za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub wiadomości SMS.

3. Posadzeniom Zarządu przewodniczy wybrany na początku posiedzenia Przewodniczący.

§ 21

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne, w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Powiadomienie o posiedzeniu Zarządu Fundacji powinno nastąpić z 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.

5. W razie równego rozłożenia się głosów głos decydujący ma Przewodniczący.

6. Dopuszcza się by posiedzenia Zarządu Fundacji odbywały przy użyciu komunikatorów internetowych.

7. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Zarządu Fundacji za ważnie oddany uważa się także:

 • głos oddany podczas wideokonferencji,
 • głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków przekazywania informacji na odległość.

§ 22

1. Protokoły z posiedzeń Zarządu Fundacji odbywających się w formie bezpośredniego spotkania członków Zarządu są podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków.

2. Podjęcie uchwały w czasie posiedzenia Zarządu Fundacji odbywającego się w trybie bezpośredniego kontaktu następuje przez potwierdzenie podpisem przez wszystkich członków Zarządu.

3. Protokoły z posiedzeń Zarządu Fundacji odbywających się w trybie wirtualnym podpisywane są przez Przewodniczącego.

4. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji w trybie wirtualnym powinien zawierać oświadczenie o zgodności protokołu z przebiegiem obrad.

5. Podjęcie uchwały w czasie posiedzenia Zarządu Fundacji odbywającego się w trybie wirtualnym następuje przez potwierdzenie podpisem przez Przewodniczącego.

§ 23

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
 2. odwołania przez Radę,
 3. śmierci członka,
 4. utraty praw obywatelskich.


IV.II. RADA FUNDACJI


§ 24

1. Członków pierwszej Rady powołuje Fundator.

2. Rada liczy od 1 do 5 osób.

3. Rada Fundacji jest powołana na czas nieokreślony.

4. Na czele Rady Fundacji stoi Przewodniczący Rady Fundacji.

5. Rada powołuje, z zastrzeżeniem pkt. 1 oraz 7, oraz odwołuje członków Rady.

6. Fundator może być członkiem Rady.

7. Członków Rady wybiera Zarząd w przypadku wygaśnięcia członkostwa wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 25

Rada Fundacji jest organem posiadającym uprawnienia opiniodawcze oraz kontrolne.


§ 26

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z propozycjami działań Fundacji,
 2. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji,
 3. opiniowanie sprawozdań z działalności,
 4. kontrolowanie bieżącej sytuacji finansowej Fundacji,
 5. wyrażanie opinii w kwestii spraw sygnalizowanych przez Zarząd,
 6. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 7. powoływanie i odwoływanie członków Rady,
 8. decydowanie o przekazaniu środków rzeczowych i majątkowych po likwidacji Fundacji.
 9. wybór likwidatora Fundacji


§ 27

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy ich obradom.

2. Posiedzenie Rady może zostać również zwołane na wniosek Zarządu przedstawiony w formie pisemnej przekazany za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub wiadomości SMS.

§ 28

1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady jest ważne, w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady zostali odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Powiadomienie o posiedzeniu Rady powinno nastąpić z 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.

5. W razie równego rozłożenia się głosów głos decydujący ma Przewodniczący Rady.

6. Dopuszcza się by posiedzenia Rady Fundacji odbywały przy użyciu komunikatorów internetowych.

7. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji za ważnie oddany uważa się także:

 1. głos oddany podczas wideokonferencji,
 2. (skreślony)
 3. głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków przekazywania informacji na odległość.

8. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć każdy członek Zarządu.


§ 29

1. Protokoły z posiedzeń Rady odbywających się w formie bezpośredniego spotkania członków są podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków.

2. Podjęcie uchwały w czasie posiedzenia Rady odbywającej się w trybie bezpośredniego kontaktu następuje przez potwierdzenie podpisem przez wszystkich członków Rady.

3. Protokoły z posiedzeń Rady odbywających się w trybie wirtualnym podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Protokół z posiedzenia Rady w trybie wirtualnym powinien zawierać oświadczenie o zgodności protokołu z przebiegiem obrad.

5. Podjęcie uchwały w czasie posiedzenia Rady odbywającej się w trybie wirtualnym następuje przez potwierdzenie podpisem przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 30

Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
 2. odwołania przez Radę,
 3. śmierci członka,
 4. utraty praw obywatelskich.


V. ZMIANA STATUTU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 31

1. Statut Fundacji może zostać zmieniony z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.


§ 32

Zmiany Statutu dokonuje się w drodze uchwały Zarządu, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora i Rady Fundacji.


§ 33

Fundacja może ulec likwidacji jedynie w razie:

 1. osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona,
 2. wyczerpania środków finansowych i majątku.


§ 34

1. W przypadku likwidacji majątek Fundacji zostanie przeznaczony na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja.
2. O przeznaczeniu majątku Fundacji w przypadku likwidacji zadecyduje Rada Fundacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.
3. Likwidatorem Fundacji jest osoba wskazana przez Radę Fundacji.


§ 35

1.W przypadku śmierci Fundatora wszelkie kompetencje Fundatora wynikające z
z mocy Statutu tracą swoją moc.

2. (skreślony)

3. (skreślony)

4. (skreślony)

Sporządzono dnia: 19.05.2012

Zmian dokonano dnia: 01.10.2014, 15.10.2017, 21.10.2018